top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM FORMU
AYDINLATMA METNİ

Biz, “Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul” adresinde yer alan Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi (“Autorola Türkiye”) ve Skibhusvej 52A, DK-5000 Odense C, Danimarka adresinde yer alan Autorola A/S (“Autorola Global”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi Autorola Türkiye (autorolaturkiye.com.tr/) platformumuzda ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz ile aranızda sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” formunun doldurulması suretiyle kurulacak ilişki kapsamında, sizlere ait aşağıda yer alan kişisel veri kategorileri işlenmektedir:

Kimlik Verisi: Ad, Soyad

İletişim Verisi: Cep Telefonu, E-posta adresi

Diğer Veriler: Mesaj İçeriği (Talep, Şikayet vb.)

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, elektronik iletişim kayıtları, trafik bilgisi, Çerez Aydınlatma metni içerisinde yer alan çerezler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi aramızda kurulabilecek ilişki çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmekteyiz:

 • Tüm Autorola markalarının ve hizmetlerinin tanıtılması,

 • Autorola hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve sürekliliğinin sağlanması,

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik talep ve şikâyetlerin alınması, takibi ve değerlendirilmesi,

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Talep konusu hakkında hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • 5651 sayılı Kanun kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirketimiz ile sizin aranızda internet sitemzde yer alan formun doldurulması ve gönderilmesi sonucunda kurulan ilişki kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak toplamaktayız:

Kişisel verilerinizden iletişim verisi ve diğer verileriniz Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik form aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizden işlem güvenliği verisi, Kanun’un 5/(2). Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak bilgi sistemleriyle ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Rıza vermiş olmanız halinde Kimlik ve İletişim Verilerinizi reklam, pazarlama, promosyon, kampanya bilgilendirmeleri göndermek, sizi tanıtımlarından, reklamlarından, indirimlerinden ve pazar araştırmalarından haberdar etmek ve Şirket içi ve dışı her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla sizden topluyoruz ve işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

 

 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/(2). maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, Veri Sorumlusuna ait ve/veya onların veri işleyenlerinin yurtdışında yer alan sunucularında doğrudan yurtışında toplanmak suretiyle işlenmektedir.

 

 • Rızanız olması durumunda tarafınıza reklam, pazarlama, promosyon faaliyetleri kapsamında SMS, e-mail ve kabul ettiğiniz diğer iletişim yöntemlerini kullanmak için Türkiye’de bulunan tedarikçilerimiz ve kanunlar gereği gerekmesi halinde İleti Yönetim Sistemi AŞ’ye verilerinizi aktarılmaktadır. 

 • Bunlar dışında gerektiği takdirde kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımıza, bağımsız denetim yapılması halinde kayıtlarımıza erişmesi gereken denetçilere ve hukuka ve usule uygun talep edilmesi halinde talepte bulunan adli ve idari kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile alan Autorola Türkiye ve Autorola Global’e  bizzat başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul veya Skibhusvej 52A, DK-5000 Odense C, Danimarka adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp müsterihizmetleri@autorola.com.tr veya kundecenter@autocom.dk adresine e-posta gönderilerek,

 

Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi ve Autorola A/S’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Veri Sorumlusu’na ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

bottom of page