top of page
iki adam karşılıklı oturuyor
Three Circle

Politikalar

İK Yapısı ve Politikalarımız

Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, hedeflerimiz, iş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında:

• Autorola Türkiye yetkinlikleri ve pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,

• Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,

• İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,

• Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,

• Başarıyı ödüllendirmek,

• Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak üzerine kuruludur.

Amacımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanakları sağlamaktır.

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir.

Autorola Türkiye, ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

İşe Alım Politikamız

İşe alım sürecimizin amacı İnsan Kaynakları politikamızla uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.

Motivasyonu yüksek, sonuç odaklı, iletişimi güçlü, yaratıcı ve dinamik takım oyuncularını Autorola Türkiye Ailesi’ne katmak en büyük amacımızdır.

Adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır. Bu adaylarla, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili iş birimleri gerekli görüşmeleri yapar. Tüm değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

Eğitim ve Kariyer Olanaklarımız

Autorola Türkiye’de çalışma hayatına adım atan ve Autorola Türkiye Ailesine katılan her çalışanımız ilk olarak oryantasyon programına dahil olmakta, işbaşı eğitimleri ile bulunduğu pozisyonun gereklerine uygun teknik donanıma sahip olması sağlanmakta ve çalıştıkları süre boyunca mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları ve kariyer planlamaları doğrultusunda gelişim planlamalarına devam etmektedir.

Çalışanlarımıza sunulan eğitimlerin bazıları kültür ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın davranışsal ve liderlik becerilerini, bazıları da görevlerine katkı sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Autorola Türkiye'nin sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda; işe alımdan yetenek yönetimine, kariyer hareketlerinden eğitim ve gelişim programlarına tüm İK süreçleri herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmekte, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan araçlar kullanılarak değerlendirilmektedir.

Ücretlendirme Sistemi

Autorola Türkiye'de performansa ve yetkinliklere bağlı ücretlendirme yönetim sistemi esastır.

Sistemin amacı, performansı ölçümleyip ödüllendirmek, çalışanı motive etmek, ihtiyaç duyulan insan kaynağını şirketimize çekerek ve organizasyonda tutacak şekilde, piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi göz önünde bulundurularak yönetilmesidir. 

Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler ve pozisyonlar arası dengeler doğrultusunda değerlendirilip revize edilir. Autorola Türkiye, her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Yetkinlik ve hedef bazlı uygulamaya alınan performans değerlendirme sisteminde amacımız, her çalışanımıza yöneticileriyle birlikte hedef belirlemelerini sağlamak, yapılan performans görüşmeleriyle gelişim planlarını ortaya koymak, bu sürecin sonucunda tayin edilen eğitim ihtiyacı gibi konuları belirleyerek bir sonraki senenin eğitim planlamasını yapabilmektir.

Yöneticilerle çalışanların bir araya geldikleri ve açık görüşme şeklinde uyguladığımız sistem, şeffaf yönetim anlayışımızın göstergelerinden de biridir.

bottom of page